หนองคายเจริญจักรกล
โทร 085-013-7869, 081-604-4883
  • th

การขนย้ายรถขุด


การขนย้ายรถขุด

การขนย้ายรถแบคโฮ

การขนย้ายรถขุดและอุปกรณ์เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการหนึ่งของการปฏิบัติงาน เกี่ยวกบงานรถขุด ซึ่งการขนย้ายรถขุดแต่ละชนิดมีขั้นตอนการปฏิบัติไม่เหมือนกนั มีวิธีที่ แตกต่างกนัไปตามชนิดและขนาดของรถขุด

แสดงลักษณะขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกชนิดแขนยาว [HB-LR] ด้วยรถบรรทุกลากจูง

แสดงลักษณะขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกชนิดแขนสั้น [HB-CM] ด้วยรถบรรทุกลากจูง

แสดงลักษณะขนย้ายรถขุดชนิด Dragline [DL-CM] ด้วยรถบรรทุกลากจูง