หนองคายเจริญจักรกล
โทร 085-013-7869, 081-604-4883
  • th

การเลือกใช้รถแบคโฮ


การเลือกใช้รถแบคโฮ

การเลือกใช้รถแบคโฮ

การเลือกใช้ ชนิดของเครื่องจักรกลรถขุด ไม่สามารถจํากัดขอบเขตเป็นลักษณะเฉพาะได้ เนื่องจากมีเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่างอื่นที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อเลือกใช้เครื่องจักรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะคลองที่ขุดลอกทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่สูญเสียเวลา

ปัจจัยทั่วไปที่นำมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดเลือกใช้รถแบคโฮ

 

 1. มิติทั่วไปของคลอง เช่น ความกว้าง ความยาว ความลึก ของคลองที่ขุดลอก ต้องมีการทำการตรวจสอบมิติของคลองเสียก่อน ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องจักรชนิดใดเข้าไปทำงาน

2. สภาพของดินในบริเวณคลองที่ขุด เนื่องจากสภาพดินของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคไม่เหมือนกัน เช่น ดินพรุ ดินทราย ดินเหนียว ดินแข็ง-อ่อน เป็นดินขุดยากหรือดินขุดง่าย

3. สภาพของสิ่งแวดล้อม รอบข้างของคลองที่ขุด สิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ใหญ่สะพาน ท่อน้ำ ถนน แหล่งชุมชน เครื่องมือการประมง ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน